ผู้บังคับบัญชา

 

ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

 

 60 1Commander

น.อ.หญิง สุชาดา วัฒนวันยู 

ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ

 
 

 

60 3Commander

น.อ.หญิง วาสนา สงวนพวก

รอง ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ.