ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

 

รายชื่อผู้อำนวยการศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 ๒๕๑๕ – ปัจจุบัน

๑.  น.อ.สมหมาย  เมนะรุจิ

(ปัจจุบัน: พล.อ.ต. สมหมาย  เมนะรุจิ)

๖ ธ.ค. ๑๕ - ๓๐ ก.ย.๒๑

๒.  น.อ.เล็ก  ลัธธนันท์

๑ ต.ค.๒๑ - ๒๓ เม.ย.๒๔

๓.  น.อ.บุญทรง  สุภานันท์

(ปัจจุบัน: พล.อ.ท. บุญทรง  สุภานันท์)

๒๔ เม.ย.๒๔ - ๓๐ ก.ย.๒๔

๔.  น.อ.สมศักดิ์  ทองประเสริฐ

๑ ต.ค.๒๔ -  ๓๐ ก.ย.๒๘

๕.  น.อ.เบญจพล  พรหมินทร์

๑ ต.ต.๒๘ - ๓๐ ก.ย.๓๑

๖.  น.อ.จุณณวัฒน์  กิตติเวช

(ปัจจุบัน: พล.อ.ต. จุณณวัฒน์  กิตติเวช)

๑ ต.ค.๓๑ - ๓๑ มี.ค.๓๔

๗.  น.อ.หญิง มาลี  ถีระแก้ว

๑ เม.ย.๓๔ - ๓๑ มี.ค.๓๖

๘.  น.อ.หญิง อำไพ  สิงหอำไพ

(ปัจจุบัน: พล.อ.ต.หญิง อำไพ  สิงหอำไพ)

๑ เม.ย.๓๖ - ๓๑ มี.ค.๓๘

๙.  น.อ.หญิง วรนุช  โชคนาคะวโร

(ปัจจุบัน: พล.อ.ต.หญิง วรนุช  โชคนาคะวโร)

๑ เม.ย.๓๘ - ๓๑ ก.ย.๔๐

๑๐. น.อ.หญิง รจนา  เงินบำรุง

(ปัจจุบัน: พล.อ.ต.หญิง รจนา  เงินบำรุง)

๑ ต.ค.๔๐ - ๓๐ ก.ย.๔๔

๑๑. น.อ.หญิง สุมาลี  ฤทธิบุตร

(ปัจจุบัน: พล.อ.ต.หญิง สุมาลี  ฤทธิบุตร)

๑ ต.ค.๔๔ - ๓๑ มี.ค.๔๗

๑๒. น.อ.หญิง ฟริยา  ขอนแก่น

(ปัจจุบัน: พล.อ.ต.หญิง ฟริยา  ขอนแก่น)

๑ เม.ย.๔๗ - ๓๐ ก.ย.๕๒

๑๓. น.อ.หญิง นวลพงศ์ เทียนทอง

๑ ต.ค.๕๒ – ๓๐ ต.ค.๕๓

๑๔. น.อ.หญิง สุคนธ์ทิพย์ วัฒนามระ

(ปัจจุบัน: พล.อ.ต.หญิง สุคนธ์ทิพย์ วัฒนามระ)

๑ ต.ค.๕๓ – ๓๐ พ.ย.๕๘

๑๕. น.อ.หญิง วิภาดา ชนไมตรี

๑ ต.ค.๕๘ - ๓๐ ส.ค.๕๙

๑๖. น.อ.หญิง สุคนธ์ทิพย์ วัฒนามระ

(ปัจจุบัน: พล.อ.ต.หญิง สุคนธ์ทิพย์ วัฒนามระ)

๑ ก.ย.๕๙ – ๓๑ มี.ค.๖๑

๑๗. น.อ.หญิง สุชาดา วัฒนวันยู

๑ เม.ย.๖๑ – ๓๐ มิ.ย.๖๓

๑๗. น.อ.หญิง วาสนา สงวนพวก

๑ ต.ค.๖๓ – ปัจจุบัน