SALLC BANNER

 

    ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษด้วยสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาที่ทันสมัย รวมถึงการค้นคว้าหาข้อมูลด้วยสื่อมัลติมีเดีย เน้นการเรียนรู้แบบ edutainment (education and entertainment) และส่งเสริมการเป็น learner-centered education แบ่งพื้นที่เป็น 3 ห้อง คือ


1 Self-Access Learning Room

  salc1

เป็นห้องหลักในการศึกษาด้วยตนเอง ศูนย์ภาษาได้จัดเตรียมแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และแบบสื่ออิเล็คทรอนิกส์ มี computer station ทั้งหมด 12 เครื่อง มีครูภาษาและเจ้าหน้าที่ประจำเพื่อให้คำปรึกษา และบริการยืม-คืนหนังสือและสื่อภาพยนตร์

2 Audio and Visual Room

salc2  

เป็นห้องชมภาพยนตร์ ผู้เข้าใช้สามารถเลือกชมภาพยนตร์ สารคดี หรือสื่อโทรทัศน์อื่นๆ ในภาษาอังกฤษจาก DVD ที่ทางศูนย์ภาษาจัดเตรียมไว้หรือเลือกชมผ่านอินเทอร์เน็ต เมื่อรับชมแล้วทำแบบฝึกทดสอบความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์

3 Pronunciation Room

salc3  

เป็นห้องสำหรับฝึกทักษะการออกเสียงผ่านโปรแกรม Pronunciation Power และโปรแกรมภาษาอาเซียน รวมทั้งใช้ฝึกทักษะการฟังเพื่อเตรียมตัวก่อนเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน

  

ศูนย์ภาษาฯ เปิดบริการศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Self-Access Language Learning Center) ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร ศภษ.ยศ.ทอ. วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 0800 -1700

google forms 512

แบบฟอร์มการขอใช้บริการห้องศูนย์การเรียนรู้ฯ