แบบฝึกการพูดภาษาอังกฤษ (Speaking)

 

เป็นประโยคตัวอย่างในสถานการณ์ต่างๆ แบ่งตามหัวข้อ

English Expressions

ดาวน์โหลด