Knowledge Management


วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันที่มีความเป็นเลิศในการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ภาษาต่างประเทศแบบยั่งยืนและมีประสิทธิภาพแก่บุคลากรทั้งในและนอกกองทัพอากาศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในระดับมาตรฐานสากล

พันธกิจ

๑. ให้การฝึกศึกษาและอบรมให้แก่

   ๑.๑ ข้าราชการและนักเรียนทหารไปศึกษา ฝึกงาน ดูงาน ณ ต่างประเทศ โดยทุน ทอ.หรือทุนตามโครงการช่วยเหลือระหว่างประเทศ (IMET/FMF, MAP และ DC) 
   ๑.๒ กำลังพลของ ทอ. ได้แก่  ศิษย์การบิน, เสมียน สน.ผชท.ทอ./ต่างประเทศ, นายทหารสัญญาบัตร, นายทหารประทวนที่เข้ารับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ณ ศภษ.ยศ.ทอ.
   ๑.๓  ให้การฝึกศึกษาและอบรมภาษาไทยสำหรับนายทหารต่างประเทศ ที่จะเข้ารับการฝึกศึกษาในหลักสูตรหลักของเหล่าทัพต่าง ๆ

๒. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่ ครูภาษา พนักงานราชการที่ปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาอังกฤษ  ณ กองบินต่างจังหวัด และ   รร.การบิน ตลอดจนผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

๓. ดำเนินการทดสอบภาษาอังกฤษให้แก่กำลังพลของ ทอ. ได้แก่
   ๓.๑ การทดสอบภาษาอังกฤษตามโครงการทดสอบประจำปีของ ทอ.
   ๓.๒ การทดสอบภาษาอังกฤษให้กำลังพล ทอ.ที่จะเดินทางไปศึกษา ฝึกงาน ดูงาน ประชุม สัมมนา ตลอดจนการฝึกร่วม/ผสม ณ ต่างประเทศ

๔. ดำเนินการเกี่ยวกับ
   ๔.๑ วางแผน ประสานงาน และกำกับดูแลการศึกษาให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด จัดทำโครงการและงบประมาณการศึกษาประจำปี โครงการศึกษา ๕ ปี  ขออนุมัติหลักสูตร เปิดการศึกษา จัดกำลังพลเข้ารับการศึกษา แต่งตั้งผู้บรรยายและผู้ฝึก ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร วัดผลและประเมินผล  ตลอดจนรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการศึกษา
   ๔.๒ พิจารณาเสนอความต้องการ เบิก เก็บรักษา แจกจ่าย ให้บริการการใช้และซ่อมบำรุงอุปกรณ์การฝึกศึกษา เครื่องช่วยฝึกศึกษา ตำรา และโสตทัศนูปกรณ์

๕. ประสานการปฏิบัติและร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอกกองทัพอากาศเกี่ยวกับ
   ๕.๑ การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษา
   ๕.๒ การให้บริการทางวิชาการ
   ๕.๓ การวิจัยและการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ

๖. บริหารจัดการในฐานะหัวหน้าสายวิทยาการการสอนภาษาอังกฤษในด้านต่าง ๆ ได้แก่
   ๖.๑ การจัดการความรู้
   ๖.๒ การบริหารการฝึกศึกษา
   ๖.๓ การบริหารกำลังพล

การดำเนินงาน KM สู่ LO

แผนแม่บทการขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ และ แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

- คำสั่งแต่งตั้ง คณก.อำนวยการขับเคลื่อนแผนการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

- คำสั่งแต่งตั้งชุมชนนักปฏิบัติ

- การจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมการจัดการความรู้

ภาพบรรยากาศการดำเนินงาน

 

 Earth 512 ระบบงานจัดการความรู้ (ระบบอินทราเน็ต ทอ.)Earth 512

kmap lc2018

 

 Earth 512 ระบบสื่อสังคมออนไลน์ ทอ. Earth 512

SocialLogo