ภาพกิจกรรมการทำหน้าที่ผู้ส่งเสริมการจัดการความรู้ และทีมนำการจัดการความรู้

1235112350

5625256253

 

 

 


ภาพกิจกรรมการอบรมการใช้งานระบบการจัดการความรู้ ทอ. และสื่อสังคมออนไลน์ ทอ.

197095197094

197096197093