ผู้เข้ารับการทดสอบทุกคน

 

ต้องเตรียมหน้ากากอนามัย

 

ดินสอ 2B และยางลบ มาเอง 

 

  

Lab Time sgt to fs3 OCT63 ARP64 round1

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบฯ

 

ผู้เข้ารับการทดสอบทุกคน

 

ต้องเตรียมหน้ากากอนามัย

 

ดินสอ 2B และยางลบ มาเอง