พิธีรับส่งหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา ยศ.ทอ.

เมื่อวันที่ ๒ เม.ย.๖๑ พล.อ.ต.หญิง สุคนธ์ทิพย์  วัฒนามระ ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ.

ทำพิธีส่งมอบตำแหน่งหน้าที่และการบังคับบัญชา ให้กับ น.อ.หญิง สุชาดา วัฒนวันยู

รอง ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ. เพื่อทำหน้าที่ ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ.คนที่ ๑๗ 

ณ ห้องประชุม ศภษ.ยศ.ทอ. 

DSCF6565

DSCF6631

DSCF6616

DSCF6507

 

 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ

English Test Preparation

ภาษาอังกฤษทางการทหาร

English for Military Purposes

ภาษาอังกฤษทั่วไป

English for General Purposes

ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน

English for ASEAN Economic Community