ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลจากการตอบแบบสอบถาม ศภษ.ยศ.ทอ.

เมื่อวันที่ ๒ และ ๕ เม.ย.๖๑ พล.อ.ต.หญิง สุคนธ์ทิพย์  วัฒนามระ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ตอบแบบสอบถามและให้คำแนะนำ คำติชมที่เป็นประโยชน์

ต่อการเผยแพร่ความรู้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อคลิปวีดีโอ 

มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นกว่า ๑๐๐ ท่าน

ผู้ที่ให้คำแนะนำได้จ๊าบโดนใจ ได้แก่

 

จ๊าบโดนใจสุดๆ

พ.อ.อ.อัมรินทร์  จิรกาวสาน

 

จ๊าบโดนใจไม่แพ้กัน

๑.น.อ.จิรชัย  ผุดผ่อง

๒.น.อ.หญิง วงษ์ลดา  วรธงชัย

๓.น.อ.ธีระ สุทธิพันธ์

๔.น.อ.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์

๕.น.ท.หญิง แว่นทิพย์  สำราญใจ

๖.ร.ท.วสันต์  พรรณศรี

๗.ร.ต.สุทธิพงษ์  โตสงวน

๘.พ.อ.อ.อัมรินทร์  จิรกาวสาน

๙.พ.อ.ท.พิทักษ์นภา  วาหะรักษ์

๑๐.จ.อ.สุรวุฒิ  วงษ์สวัสดิ์

ขอบพระคุณทุกคำแนะนำ

 

ศภษ.ยศ.ทอ.ได้รับคำแนะนำที่น่าสนใจและเป็นแนวทางให้พัฒนารูปแบบการเผยแพร่

ความรู้ภาษาอังกฤษให้กำลังพล ทอ.ดียิ่งขึ้นต่อไป

 

คอยติดตาม และร่วมสนุกกับการตอบคำถามภาษาอังกฤษจาก ศภษ.ฯ มีของรางวัลรอท่านอยู่ 

cover

 

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ

English Test Preparation

ภาษาอังกฤษทางการทหาร

English for Military Purposes

ภาษาอังกฤษทั่วไป

English for General Purposes

ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน

English for ASEAN Economic Community