ปฏิบัติกิจกรรม Big Cleaning Day 2018

เมื่อวันที่ ๔ เม.ย.๖๑ น.อ.หญิง สุชาดา วัฒนวันยู ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ.

ร่วมกับข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ปฏิบัติกิจกรรม Big Cleaning Day

ณ ศภษ.ยศ.ทอ. และ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ

DSCF6853

DSCF7180

IMG20180404102127

IMG20180404102846

 

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ

English Test Preparation

ภาษาอังกฤษทางการทหาร

English for Military Purposes

ภาษาอังกฤษทั่วไป

English for General Purposes

ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน

English for ASEAN Economic Community