ขอแสดงความยินดีกับครูภาษาที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น

เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย.๖๑ น.อ.หญิง สุชาดา วัฒนวันยู ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ.

พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ร่วมแสดงความยินดีกับครูภาษา

ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น ได้แก่

.ต.หญิง บงกช เกษมโกสินทร์

น.ต.หญิง รจิตรัตน์ วุฑฒิกรรมรักษา

น.ต.หญิง กัญตลักษณ์ ชุมพล

ณ บริเวณพุทธสถาน ยศ.ทอ. และ ศภษ.ยศ.ทอ.

DSCF7945 resize

DSCF7962 resize

DSCF7982 resize

DSCF8015 resize

 

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ

English Test Preparation

ภาษาอังกฤษทางการทหาร

English for Military Purposes

ภาษาอังกฤษทั่วไป

English for General Purposes

ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน

English for ASEAN Economic Community