ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการ ศภษ.ฯ ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น

เมื่อวันที่ ๑๐ ต.ค.๖๑ น.อ.หญิง วาสนา สงวนพวก รอง ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ.

พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการ ศภษ.ฯ

ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น ได้แก่

ว่าที่ ร.ต.วิโรจน์ ธุวะนุติ

ว่าที่ ร.ต.หญิง ชนิษฐา ปุณณวัฒน์

ว่าที่ ร.ต.หญิง นิชนิตา ใจคำ

ณ บริเวณพุทธสถาน ยศ.ทอ. และ ศภษ.ยศ.ทอ.

10102018 1 3 resize

10102018 1 6 resize

10102018 1 5 resize

10102018 1 4 resize

10102018 1 2 resize

10102018 1 1 resize

 

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ

English Test Preparation

ภาษาอังกฤษทางการทหาร

English for Military Purposes

ภาษาอังกฤษทั่วไป

English for General Purposes

ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน

English for ASEAN Economic Community


Quartet logo

      ข้าราชการ ทอ.ที่สนใจพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Quartet Scholar ขอให้ดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งโปรแกรม VMPlayer ก่อนเข้าใช้งาน โดยท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมและ คู่มือการติดตั้ง ตาม Link ด้านล่างนี้

rar pdf pdf
โปรแกรม Quartet + Vmplayer คู่มือการติดตั้ง คู่มือการใช้งาน