ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการ ศภษ.ฯ ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น

เมื่อวันที่ ๑๐ ต.ค.๖๑ น.อ.หญิง วาสนา สงวนพวก รอง ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ.

พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการ ศภษ.ฯ

ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น ได้แก่

ว่าที่ ร.ต.วิโรจน์ ธุวะนุติ

ว่าที่ ร.ต.หญิง ชนิษฐา ปุณณวัฒน์

ว่าที่ ร.ต.หญิง นิชนิตา ใจคำ

ณ บริเวณพุทธสถาน ยศ.ทอ. และ ศภษ.ยศ.ทอ.

10102018 1 3 resize

10102018 1 6 resize

10102018 1 5 resize

10102018 1 4 resize

10102018 1 2 resize

10102018 1 1 resize

 

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ

English Test Preparation

ภาษาอังกฤษทางการทหาร

English for Military Purposes

ภาษาอังกฤษทั่วไป

English for General Purposes

ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน

English for ASEAN Economic Community