โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ

เมื่อวันที่ ๑๒ ธ.ค.๖๑ น.อ.หญิง สุชาดา วัฒนวันยู ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ.

เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัมนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของกำลังพล ทอ.

ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ ธ.ค.๖๑ ณ ห้องสัมมนา โรงแรมเดอะไซมีสพัทยา จว.ชลบุรี

20181219 181224 0026 resize

20181219 181224 0019 resize

20181219 181224 0022 resize

20181219 181224 0008 resize

20181219 181224 0006 resize

 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ

English Test Preparation

ภาษาอังกฤษทางการทหาร

English for Military Purposes

ภาษาอังกฤษทั่วไป

English for General Purposes

ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน

English for ASEAN Economic Community