การฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือการฝึกพระราชทาน

เมื่อวันที่ ๑ เม.ย.๖๒ น.อ.หญิง สุชาดา วัฒนวันยู ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ. พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง

พนักงานราชการ ศภษ.ยศ.ทอ.ร่วมการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือการฝึกพระราชทาน

ณ ลานจอดรถ ศภษ.ยศ.ทอ.

DSC 0250 resize

DSC 0254 resize

DSC 0262 resize

DSC 0272 resize

 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ

English Test Preparation

ภาษาอังกฤษทางการทหาร

English for Military Purposes

ภาษาอังกฤษทั่วไป

English for General Purposes

ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน

English for ASEAN Economic Community