พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน

เมื่อวันที่ ๒ เม.ย.๖๒ น.อ.หญิง สุชาดา วัฒนวันยู ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ. เป็นประธานพิธี

ประดับยศนายทหารประทวน ให้แก่ จ.อ.ปัญจพณ ฯ และ จ.อ.เสกสรร ฯ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง

พนักงานราชการ ศภษ.ยศ.ทอ.ร่วมแสดงความยินดี

ณ โถงทางเดินชั้น ๑ ศภษ.ยศ.ทอ.

DSCF1678 resize

DSCF1688 resize

DSCF1719 resize

DSCF1728 resize

 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ

English Test Preparation

ภาษาอังกฤษทางการทหาร

English for Military Purposes

ภาษาอังกฤษทั่วไป

English for General Purposes

ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน

English for ASEAN Economic Community


Quartet logo

      ข้าราชการ ทอ.ที่สนใจพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Quartet Scholar ขอให้ดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งโปรแกรม VMPlayer ก่อนเข้าใช้งาน โดยท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมและ คู่มือการติดตั้ง ตาม Link ด้านล่างนี้

rar pdf pdf
โปรแกรม Quartet + Vmplayer คู่มือการติดตั้ง คู่มือการใช้งาน