พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน

เมื่อวันที่ ๒ เม.ย.๖๒ น.อ.หญิง สุชาดา วัฒนวันยู ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ. เป็นประธานพิธี

ประดับยศนายทหารประทวน ให้แก่ จ.อ.ปัญจพณ ฯ และ จ.อ.เสกสรร ฯ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง

พนักงานราชการ ศภษ.ยศ.ทอ.ร่วมแสดงความยินดี

ณ โถงทางเดินชั้น ๑ ศภษ.ยศ.ทอ.

DSCF1678 resize

DSCF1688 resize

DSCF1719 resize

DSCF1728 resize

 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ

English Test Preparation

ภาษาอังกฤษทางการทหาร

English for Military Purposes

ภาษาอังกฤษทั่วไป

English for General Purposes

ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน

English for ASEAN Economic Community