***ลุ้นรับ 1,000 บาท***

แบบสอบถามความพึงพอใจของข้าราชการ ทอ. เกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลความรู้ภาษาอังกฤษ

จัดทำโดย ศภษ.ยศ.ทอ.

สแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) หรือ https://bit.ly/2kEaVUj

ผู้ตอบแบบสอบถามมีสิทธิรับรางวัล จำนวน ๓ รางวัล รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท

โดยวิธีจับสลาก ส่งแบบสอบถามภายใน ๓๐ ก.ย.๖๒

ผู้ส่งแบบสอบถามสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้รับรางวัลได้ที่

http://english.rtaf.mi.th/

ขอขอบพระคุณสำหรับความร่วมมือ 

ภาพนง1

 

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ

English Test Preparation

ภาษาอังกฤษทางการทหาร

English for Military Purposes

ภาษาอังกฤษทั่วไป

English for General Purposes

ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน

English for ASEAN Economic Community