***มอบรางวัลผู้โชคดีในการตอบแบบสอบถาม***

เมื่อวันที่ ๒๕ ธ.ค.๖๒ น.อ.หญิง สุชาดา วัฒนวันยู ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ. เป็นประธาน

ในพิธีมอบวัลผู้โชคดีในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของข้าราชการ ลูกจ้าง

และพนักงานราชการ ทอ. เกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลความรู้ภาษาอังกฤษ

ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ศภษ.ยศ.ทอ.

 

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

ขอขอบพระคุณทุกแบบสอบถามซึ่งเปรียบเหมือนเป็นกำลังใจสำคัญให้ศูนย์ภาษาฯ

เราจะได้นำข้อมูลจากทุกท่านมาพัฒนาสื่อเผยแพร่ความรู้ภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

หวังว่าศูนย์ภาษาฯ จะได้รับทั้งกำลังใจและการติดตามความรู้จากทุกท่าน

และได้ร่วมสนุกจับรางวัลกันอีกในโอกาสหน้า

1 resize

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

6 resize

7 resize

 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ

English Test Preparation

ภาษาอังกฤษทางการทหาร

English for Military Purposes

ภาษาอังกฤษทั่วไป

English for General Purposes

ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน

English for ASEAN Economic Community


Quartet logo

      ข้าราชการ ทอ.ที่สนใจพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Quartet Scholar ขอให้ดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งโปรแกรม VMPlayer ก่อนเข้าใช้งาน โดยท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมและ คู่มือการติดตั้ง ตาม Link ด้านล่างนี้

rar pdf pdf
โปรแกรม Quartet + Vmplayer คู่มือการติดตั้ง คู่มือการใช้งาน