***มอบรางวัลผู้โชคดีในการตอบแบบสอบถาม***

เมื่อวันที่ ๒๕ ธ.ค.๖๒ น.อ.หญิง สุชาดา วัฒนวันยู ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ. เป็นประธาน

ในพิธีมอบวัลผู้โชคดีในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของข้าราชการ ลูกจ้าง

และพนักงานราชการ ทอ. เกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลความรู้ภาษาอังกฤษ

ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ศภษ.ยศ.ทอ.

 

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

ขอขอบพระคุณทุกแบบสอบถามซึ่งเปรียบเหมือนเป็นกำลังใจสำคัญให้ศูนย์ภาษาฯ

เราจะได้นำข้อมูลจากทุกท่านมาพัฒนาสื่อเผยแพร่ความรู้ภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

หวังว่าศูนย์ภาษาฯ จะได้รับทั้งกำลังใจและการติดตามความรู้จากทุกท่าน

และได้ร่วมสนุกจับรางวัลกันอีกในโอกาสหน้า

1 resize

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

6 resize

7 resize

 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ

English Test Preparation

ภาษาอังกฤษทางการทหาร

English for Military Purposes

ภาษาอังกฤษทั่วไป

English for General Purposes

ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน

English for ASEAN Economic Community