ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการ ศภษ.ฯ ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น

เมื่อวันที่ ๘ พ.ค.๖๓ น.อ.หญิง สุชาดา วัฒนวันยู ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ.

พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการ ศภษ.ฯ

ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น ได้แก่

ว่าที่ น.ท.มงคล บัวทอง

ว่าที่ ร.อ.พะคะพงษ์ ชาติสอนศีลทอง

ว่าที่ ร.อ.ประสิทธิ์ สิงห์สังข์

ณ บริเวณพุทธสถาน ยศ.ทอ. และ ศภษ.ยศ.ทอ.

08 05 2020 1

08 05 2020 2

08 05 2020 3

08 05 2020 4

08 05 2020 5

08 05 2020 9

 

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ

English Test Preparation

ภาษาอังกฤษทางการทหาร

English for Military Purposes

ภาษาอังกฤษทั่วไป

English for General Purposes

ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน

English for ASEAN Economic Community