พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ศภษ.ฯ

เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค.๖๑ น.อ.หญิง สุชาดา วัฒนวันยู ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ.

 เป็นประธานพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ศภษ.ยศ.ทอ. ครบรอบปีที่ ๔๘

พร้อมทั้งข้าราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีและร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

ณ ศภษ.ยศ.ทอ. 

anniversary48 1 resize

anniversary48 171 resize

anniversary48 107 resize

anniversary48 9 resize
anniversary48 45 resize

 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ

English Test Preparation

ภาษาอังกฤษทางการทหาร

English for Military Purposes

ภาษาอังกฤษทั่วไป

English for General Purposes

ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน

English for ASEAN Economic Community


Quartet logo

      ข้าราชการ ทอ.ที่สนใจพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Quartet Scholar ขอให้ดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งโปรแกรม VMPlayer ก่อนเข้าใช้งาน โดยท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมและ คู่มือการติดตั้ง ตาม Link ด้านล่างนี้

rar pdf pdf
โปรแกรม Quartet + Vmplayer คู่มือการติดตั้ง คู่มือการใช้งาน