พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ศภษ.ฯ

เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค.๖๑ น.อ.หญิง สุชาดา วัฒนวันยู ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ.

 เป็นประธานพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ศภษ.ยศ.ทอ. ครบรอบปีที่ ๔๘

พร้อมทั้งข้าราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีและร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

ณ ศภษ.ยศ.ทอ. 

anniversary48 1 resize

anniversary48 171 resize

anniversary48 107 resize

anniversary48 9 resize
anniversary48 45 resize

 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ

English Test Preparation

ภาษาอังกฤษทางการทหาร

English for Military Purposes

ภาษาอังกฤษทั่วไป

English for General Purposes

ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน

English for ASEAN Economic Community