พิธีรับส่งหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา ยศ.ทอ.

เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย.๖๓ น.อ.หญิง สุชาดา วัฒนวันยู ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ.

ทำพิธีส่งมอบตำแหน่งหน้าที่และการบังคับบัญชา ให้กับ น.อ.หญิง วาสนา สงวนพวก

รอง ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ. เพื่อทำหน้าที่ ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ.คนที่ ๑๘ 

ณ ห้องประชุม ศภษ.ยศ.ทอ. 

300963 45

300963 51

300963 102

300963 103

 300963 164

 300963 173

 

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ

English Test Preparation

ภาษาอังกฤษทางการทหาร

English for Military Purposes

ภาษาอังกฤษทั่วไป

English for General Purposes

ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน

English for ASEAN Economic Community


Quartet logo

      ข้าราชการ ทอ.ที่สนใจพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Quartet Scholar ขอให้ดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งโปรแกรม VMPlayer ก่อนเข้าใช้งาน โดยท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมและ คู่มือการติดตั้ง ตาม Link ด้านล่างนี้

rar pdf pdf
โปรแกรม Quartet + Vmplayer คู่มือการติดตั้ง คู่มือการใช้งาน