รับมอบดินสอ ยางลบ

เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๓ น.อ.หญิง สุชาดา วัฒนวันยู ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ.

รับมอบดินสอ ยางลบจาก น.อ.ไพฑูรย์ พันตาวงษ์ ผอ.กคอ.ศปอ.คปอ.

มอบให้ ศภษ.ยศ.ทอ.เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

ณ ศภษ.ยศ.ทอ. 

342805

 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ

English Test Preparation

ภาษาอังกฤษทางการทหาร

English for Military Purposes

ภาษาอังกฤษทั่วไป

English for General Purposes

ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน

English for ASEAN Economic Community