รับมอบดินสอ ยางลบ

เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๓ น.อ.หญิง สุชาดา วัฒนวันยู ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ.

รับมอบดินสอ ยางลบจาก น.อ.ไพฑูรย์ พันตาวงษ์ ผอ.กคอ.ศปอ.คปอ.

มอบให้ ศภษ.ยศ.ทอ.เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

ณ ศภษ.ยศ.ทอ. 

342805

 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ

English Test Preparation

ภาษาอังกฤษทางการทหาร

English for Military Purposes

ภาษาอังกฤษทั่วไป

English for General Purposes

ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน

English for ASEAN Economic Community


Quartet logo

      ข้าราชการ ทอ.ที่สนใจพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Quartet Scholar ขอให้ดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งโปรแกรม VMPlayer ก่อนเข้าใช้งาน โดยท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมและ คู่มือการติดตั้ง ตาม Link ด้านล่างนี้

rar pdf pdf
โปรแกรม Quartet + Vmplayer คู่มือการติดตั้ง คู่มือการใช้งาน