พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน

เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย.๖๔ น.อ.หญิง วาสนา สงวนพวก ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ. เป็นประธานพิธี

ประดับยศนายทหารประทวน ให้แก่ จ.ต.หญิง ธมลวรรณ ฯ โดยมีข้าราชการ  ศภษ.ยศ.ทอ.

ร่วมแสดงความยินดี

ณ โถงทางเดินชั้น ๑ ศภษ.ยศ.ทอ.

LINE ALBUM แสดงความยนด จ.ต.หญง ธมลวรรณ ฯ ๒๑๐๙๑๗ 5

LINE ALBUM แสดงความยนด จ.ต.หญง ธมลวรรณ ฯ ๒๑๐๙๑๗ 4

LINE ALBUM แสดงความยนด จ.ต.หญง ธมลวรรณ ฯ ๒๑๐๙๑๗ 1

 

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ

English Test Preparation

ภาษาอังกฤษทางการทหาร

English for Military Purposes

ภาษาอังกฤษทั่วไป

English for General Purposes

ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน

English for ASEAN Economic Community