พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน

เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย.๖๔ น.อ.หญิง วาสนา สงวนพวก ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ. เป็นประธานพิธี

ประดับยศนายทหารประทวน ให้แก่ จ.ต.หญิง ธมลวรรณ ฯ โดยมีข้าราชการ  ศภษ.ยศ.ทอ.

ร่วมแสดงความยินดี

ณ โถงทางเดินชั้น ๑ ศภษ.ยศ.ทอ.

LINE ALBUM แสดงความยนด จ.ต.หญง ธมลวรรณ ฯ ๒๑๐๙๑๗ 5

LINE ALBUM แสดงความยนด จ.ต.หญง ธมลวรรณ ฯ ๒๑๐๙๑๗ 4

LINE ALBUM แสดงความยนด จ.ต.หญง ธมลวรรณ ฯ ๒๑๐๙๑๗ 1

 

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ

English Test Preparation

ภาษาอังกฤษทางการทหาร

English for Military Purposes

ภาษาอังกฤษทั่วไป

English for General Purposes

ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน

English for ASEAN Economic Community


Quartet logo

      ข้าราชการ ทอ.ที่สนใจพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Quartet Scholar ขอให้ดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งโปรแกรม VMPlayer ก่อนเข้าใช้งาน โดยท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมและ คู่มือการติดตั้ง ตาม Link ด้านล่างนี้

rar pdf pdf
โปรแกรม Quartet + Vmplayer คู่มือการติดตั้ง คู่มือการใช้งาน