พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรภาษาไทยสำหรับนายทหารต่างประเทศฯ

เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย.๖๔ พลอากาศตรี กานต์ชนก หันหาบุญ รอง จก.ยศ.ทอ.

 เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรภาษาไทยสำหรับนายทหารต่างประเทศ รุ่นที่ ๔๑

และ หลักสูตรภาษาไทยสำหรับนายทหารจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รุ่นที่ ๑๖

ณ ห้องบรรยาย ศภษ.ยศ.ทอ. 

สไลด2

สไลด3

สไลด4

สไลด6

 

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ

English Test Preparation

ภาษาอังกฤษทางการทหาร

English for Military Purposes

ภาษาอังกฤษทั่วไป

English for General Purposes

ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน

English for ASEAN Economic Community