รับมอบของที่ระลึกจากตัวแทนนายทหารนักเรียนหลักสูตรภาษาไทย ฯ

เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย.๖๔ น.อ.หญิง วาสนา สงวนพวก ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ.

รับมอบของที่ระลึกจาก พ.อ.วู๋ เวียต เวียต ห่าย ตัวแทนนายทหารนักเรียนหลักสูตรภาษาไทย ฯ

เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาหลักสูตรภาษาไทย ฯ

ณ ศภษ.ยศ.ทอ.

7763

 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ

English Test Preparation

ภาษาอังกฤษทางการทหาร

English for Military Purposes

ภาษาอังกฤษทั่วไป

English for General Purposes

ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน

English for ASEAN Economic Community