รับมอบของที่ระลึกจากตัวแทนนายทหารนักเรียนหลักสูตรภาษาไทย ฯ

เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย.๖๔ น.อ.หญิง วาสนา สงวนพวก ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ.

รับมอบของที่ระลึกจาก พ.อ.วู๋ เวียต เวียต ห่าย ตัวแทนนายทหารนักเรียนหลักสูตรภาษาไทย ฯ

เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาหลักสูตรภาษาไทย ฯ

ณ ศภษ.ยศ.ทอ.

7763

 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ

English Test Preparation

ภาษาอังกฤษทางการทหาร

English for Military Purposes

ภาษาอังกฤษทั่วไป

English for General Purposes

ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน

English for ASEAN Economic Community


Quartet logo

      ข้าราชการ ทอ.ที่สนใจพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Quartet Scholar ขอให้ดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งโปรแกรม VMPlayer ก่อนเข้าใช้งาน โดยท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมและ คู่มือการติดตั้ง ตาม Link ด้านล่างนี้

rar pdf pdf
โปรแกรม Quartet + Vmplayer คู่มือการติดตั้ง คู่มือการใช้งาน