ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการ ศภษ.ฯ ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น และได้รับการประดับยศสูงขึ้น

เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย.๖๔ น.อ.หญิง วาสนา สงวนพวก ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ.

พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการ ศภษ.ฯ

ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น

ว่าที่ น.ต.วัชรินทร์ แดงแจ้

และได้รับการประดับยศสูงขึ้น

พ.อ.ท.พิชญ์ วิธานธรรม

ณ ศภษ.ยศ.ทอ.

1637157661187

1637157713833

1637157707262

1637157855880

1637160259983 0

1637157867500

 

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ

English Test Preparation

ภาษาอังกฤษทางการทหาร

English for Military Purposes

ภาษาอังกฤษทั่วไป

English for General Purposes

ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน

English for ASEAN Economic Community


Quartet logo

      ข้าราชการ ทอ.ที่สนใจพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Quartet Scholar ขอให้ดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งโปรแกรม VMPlayer ก่อนเข้าใช้งาน โดยท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมและ คู่มือการติดตั้ง ตาม Link ด้านล่างนี้

rar pdf pdf
โปรแกรม Quartet + Vmplayer คู่มือการติดตั้ง คู่มือการใช้งาน