ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการ ศภษ.ฯ ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น และได้รับการประดับยศสูงขึ้น

เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย.๖๔ น.อ.หญิง วาสนา สงวนพวก ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ.

พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการ ศภษ.ฯ

ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น

ว่าที่ น.ต.วัชรินทร์ แดงแจ้

และได้รับการประดับยศสูงขึ้น

พ.อ.ท.พิชญ์ วิธานธรรม

ณ ศภษ.ยศ.ทอ.

1637157661187

1637157713833

1637157707262

1637157855880

1637160259983 0

1637157867500

 

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ

English Test Preparation

ภาษาอังกฤษทางการทหาร

English for Military Purposes

ภาษาอังกฤษทั่วไป

English for General Purposes

ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน

English for ASEAN Economic Community