ปฏิบัติกิจกรรม Big Cleaning Day 11/2021

เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๖๔ น.อ.หญิง วาสนา สงวนพวก ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ.

ร่วมกับข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ปฏิบัติกิจกรรม Big Cleaning Day

ณ ศภษ.ยศ.ทอ.

1637157954479

1637157969988

1637157977210

1637157986612

1637158025880

1637158036102

1637161143409 0

 

 

 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ

English Test Preparation

ภาษาอังกฤษทางการทหาร

English for Military Purposes

ภาษาอังกฤษทั่วไป

English for General Purposes

ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน

English for ASEAN Economic Community