ประชุมหารือแนวทางการจัดทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษของ ทอ.

เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค.๖๕ พล.อ.ต.ศุภโชติ ชัยวงษ์ รอง จก.ยศ.ทอ. และคณะ

ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษของ ทอ.

กับ รศ.ดร.สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน

ผู้อำนวยการ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ 

ณ ห้องประชุม ศภษ.ยศ.ทอ.

440378

440382

440381

440377

 

 

 

 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ

English Test Preparation

ภาษาอังกฤษทางการทหาร

English for Military Purposes

ภาษาอังกฤษทั่วไป

English for General Purposes

ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน

English for ASEAN Economic Community