ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการ ศภษ.ฯ ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ ก.พ.๖๕ น.อ.หญิง วาสนา สงวนพวก ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ.

พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ร่วมแสดงความยินดี

กับข้าราชการ ศภษ.ฯ ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น

ว่าที่ ร.ท.ณัฐพล  เมอริดิธ และ ว่าที่ ร.ต.หญิง ปานวาด ทองเจริญ

ณ ศภษ.ยศ.ทอ.

11022565 3

11022565 3

11022565 3

11022565 3

11022565 3

11022565 3

 

 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ

English Test Preparation

ภาษาอังกฤษทางการทหาร

English for Military Purposes

ภาษาอังกฤษทั่วไป

English for General Purposes

ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน

English for ASEAN Economic Community