ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการ ศภษ.ฯ ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น

เมื่อวันอังคารที่ ๕ เม.ย.๖๕ น.อ.หญิง วาสนา สงวนพวก ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ.

พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ร่วมแสดงความยินดี

กับข้าราชการ ศภษ.ฯ ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น

ว่าที่ ร.ต.เกียรติศักดิ์  บัวแก้ว

ณ ศภษ.ยศ.ทอ.

LINE ALBUM ตด ยศ พโบ ๒๒๐๔๐๗ 18

LINE ALBUM ตด ยศ พโบ ๒๒๐๔๐๗ 21

LINE ALBUM ตด ยศ พโบ ๒๒๐๔๐๗ 22

LINE ALBUM ตด ยศ พโบ ๒๒๐๔๐๗ 24

LINE ALBUM ตด ยศ พโบ ๒๒๐๔๐๗ 34

LINE ALBUM ตด ยศ พโบ ๒๒๐๔๐๗ 39

 LINE ALBUM ตด ยศ พโบ ๒๒๐๔๐๗ 38

 

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ

English Test Preparation

ภาษาอังกฤษทางการทหาร

English for Military Purposes

ภาษาอังกฤษทั่วไป

English for General Purposes

ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน

English for ASEAN Economic Community