ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการ ศภษ.ฯ ที่ได้รับการประดับยศสูงขึ้น

เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ มิ.ย.๖๕ น.อ.หญิง วาสนา สงวนพวก ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ.

พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ร่วมแสดงความยินดี

กับข้าราชการ ศภษ.ฯ ที่ได้รับการประดับยศสูงขึ้นดังนี้

พ.อ.ต.ปัญจพณ  แสนกล้า

ณ ศภษ.ยศ.ทอ.

LINE ALBUM 3

LINE ALBUM 5

LINE ALBUM 2

LINE ALBUM 1

LINE ALBUM 4

 

 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ

English Test Preparation

ภาษาอังกฤษทางการทหาร

English for Military Purposes

ภาษาอังกฤษทั่วไป

English for General Purposes

ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน

English for ASEAN Economic Community