ต้อนรับคณะนายทหารนักเรียน

เมื่อวันที่ ๓ พ.ย.๖๐ น.อ.หญิง สุชาดา  วัฒนวันยู รอง ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ.

ให้การต้อนรับคณะนายทหารนักเรียนจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ที่จะเข้ารับการศึกษาหลักสูตรภาษาไทย ประจำปี ๖๑

ณ ศภษ.ยศ.ทอ.

S 6365214

S 6365211

S 6365213

S 6365212

 

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ

English Test Preparation

ภาษาอังกฤษทางการทหาร

English for Military Purposes

ภาษาอังกฤษทั่วไป

English for General Purposes

ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน

English for ASEAN Economic Community