แสดงความยินดีแก่ น.อ.หญิง โศรยา ฯ

เมื่อวันที่ ๘ พ.ย.๖๐ น.อ.หญิง สุคนธ์ทิพย์  วัฒนามระ ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ.

พร้อมด้วยข้าราชการ ศภษ.ยศ.ทอ. ร่วมแสดงความยินดีแก่

น.อ.หญิง โศรยา เอี่ยมสมุทร หก.กภษ.ศภษ.ยศ.ทอ.ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น

DSCF3621 resize

DSCF3617 resize

DSCF3628 resize

DSCF3630 resize

DSCF3644 resize

DSCF3662 resize

 

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ

English Test Preparation

ภาษาอังกฤษทางการทหาร

English for Military Purposes

ภาษาอังกฤษทั่วไป

English for General Purposes

ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน

English for ASEAN Economic Community


Quartet logo

      ข้าราชการ ทอ.ที่สนใจพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Quartet Scholar ขอให้ดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งโปรแกรม VMPlayer ก่อนเข้าใช้งาน โดยท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมและ คู่มือการติดตั้ง ตาม Link ด้านล่างนี้

rar pdf pdf
โปรแกรม Quartet + Vmplayer คู่มือการติดตั้ง คู่มือการใช้งาน