20DEC59

SALLC BANNER

What's on today?

07 09 2017 COVER 
:: วันที่ ๗ ก.ย.๖๐  พล.อ.ท.ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์ จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรภาษาไทยสำหรับนายทหารต่างประเทศ รุ่นที่ ๓๗ และหลักสูตรภาษาไทยสำหรับนายทหารจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำปี ๖๐ ณ ห้องบรรยาย ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

15 03 2017 
:: วันที่ ๑๖ มี.ค.๖๐  พ.ต.ไมเคิล เว็บสเตอร์ (MAJ Michael Webster) นายทหารการศึกษาโครงการความร่วมมือกลาโหมออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย-กัมพูชา (Defence Cooperation Education Officer, Thailand- Cambodia) ให้เกียรติมาบรรยาย ณ ศภษ.ยศ.ทอ. ในหัวข้อประเทศออสเตรเลียและกลาโหมออสเตรเลีย แก่ นทน.โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการและนักเรียนทหารไปศึกษา ฝึกงาน ดูงาน ณ ต่างประเทศโดยทุน ทอ. และทุนตามโครงการ IMET/FMF ทุนตามโครงการ MAP และทุนตามโครงการ DC นับว่าเป็นโอกาสดีที่ นทน.ได้รับความรู้และได้พูดคุยซักถามเกี่ยวกับการทหารและการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย

23 11 2016 
:: วันที่ ๒๓ พ.ย.๕๙  น.อ.หญิง วิภาดา ชนไมตรี ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทำกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

22 11 2016 
:: วันที่ ๒๒ พ.ย.๕๙  น.อ.หญิง วิภาดา ชนไมตรี ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นทน.หลักสูตรภาษาไทยสำหรับนายทหารเวียดนาม และ นทน.หลักสูตรภาษาไทยสำหรับนายทหารต่างประเทศ ได้ร่วมพิธีปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมพลังเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ณ บริเวณลานหน้า บก.ยศ.ทอ.

10 11 2016 
:: วันที่ ๑๐ พ.ย.๕๙  น.อ.หญิง วิภาดา ชนไมตรี ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ให้การต้อนรับ คณะนายทหารจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ที่จะเข้ารับการศึกษาหลักสูตรภาษาไทย ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ศภษ.ยศ.ทอ.

19 10 2016 
:: วันที่ ๑๙ ต.ค.๕๙  น.อ.หญิง วิภาดา ชนไมตรี ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ มอบกระเช้าเยี่ยมมารดา ให้แก่ น.อ.หญิง อรุณี ยามาน รอง ผอ.ศภษ.ฯ และมอบเงินสวัสดิการ ศภษ.ฯ กรณีมีสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วย ให้แก่ น.ท.หญิง กันยารัตน์ เหลือล้น และ นายเสกสรร พรมเขียว

18 10 2016 
:: วันที่ ๑๘ ต.ค.๕๙  น.อ.หญิง วิภาดา ชนไมตรี ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องรับรอง ทอ. บก.ทอ.

26 09 2016 
:: วันที่ ๒๑ ก.ย.๕๙  น.อ.หญิง วิภาดา  ชนไมตรี ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ. ได้มอบเงินสวัสดิการและเตาอบไมโครเวฟ ให้แก่ น.ส.นิภารัตน์  ธนะศรีนนท์ ลูกจ้างประจำ ธุรการ ศภษ.ยศ.ทอ. ในโอกาสที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ บริเวณหน้าอาคาร ศภษ.ยศ.ทอ.

21 09 2016 
:: วันที่ ๒๑ ก.ย.๕๙  น.อ.หญิง วิภาดา  ชนไมตรี ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ. พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และ ลูกจ้าง ศภษ.ยศ.ทอ. ร่วมแสดงความยินดีกับ จ.ท.สุชา  หนองสี ที่ได้รับการประดับยศสูงขึ้น

19 09 2016 
:: วันที่ ๑๙ ก.ย.๕๙  พล.อ.ท.ฌเณศ ชลิตภิรัติ  จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา ศภษ.ยศ.ทอ. ณ ห้องเรียน ๒๑๑ ชั้น ๒ ศภษ.ยศ.ทอ.

06 09 2016 
:: วันที่ ๖ - ๘ ก.ย.๕๙  น.อ.หญิง วิภาดา ชนไมตรี ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของกำลังพล ทอ. ณ อาคารที่พักสวัสดิการ ทอ.บ่อฝ้าย อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์

02 09 2016 
:: วันที่ ๒ ก.ย.๕๙  พล.อ.ท.ฌเณศ ชลิตภิรัติ จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรภาษาไทยสำหรับนายทหารต่างประเทศ รุ่นที่ ๓๖ และ นทน.หลักสูตรภาษาไทยสำหรับนายทหารจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

29 08 2016 
:: วันที่ ๒๙ ส.ค.๕๙  น.อ.หญิง วิภาดา ชนไมตรี ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ. และข้าราชการ ศภษ.ยศ.ทอ. ร่วมแสดงความยินดี ว่าที่ ร.ต.หญิง กฤษดากร  อินปถม  ว่าที่ ร.ต.หญิง ดุสิตา  ขันธพงษ์ และ ว่าที่ ร.ต.อนุวัตน์ หายทุกข์ ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

27 08 2016 
:: วันที่ ๒๖ ส.ค.๕๙  พลอากาศเอก ตรีทศ  สนแจ้ง ผบ.ทอ. เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่นักเขียนและหน่วยสายวิทยาการที่ให้การสนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์ของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมี น.อ.หญิง วิภาดา  ชนไมตรี ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ. เป็นผู้แทนหน่วยเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ ฯ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

24 08 2016 
:: วันที่ ๒๔ ส.ค.๕๙  พล.อ.ท.ฌเณศ ชลิตภิรัติ  จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานในงานสังสรรค์อำลาสำเร็จการศึกษาหลักสูตรภาษาไทย ประจำปี ๕๙ ณ ห้องบุษราคัม หอประชุมกองทัพอากาศ

10 08 2016 
:: วันที่ ๑๑ ส.ค.๕๙  น.อ.หญิง วิภาดา ชนไมตรี ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ. ข้าราชการ ศภษ.ยศ.ทอ. และ นทน.หลักสูตรภาษาไทยสำหรับนายทหารต่างประเทศ รุ่นที่ ๓๖ และ นทน.หลักสูตรภาษาไทยสำหรับนายทหารเวียดนาม ประจำปี ๒๕๕๙ ได้ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๔ พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ยศ.ทอ.

09 08 2016 
:: วันที่ ๙ ส.ค.๕๙  พล.อ.ท.ฌเณศ ชลิตภิรัติ  จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูภาษาและผู้เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๒๓ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ศภษ.ยศ.ทอ.

04 08 2016 
:: วันที่ ๘ ส.ค.๕๙  น.อ.หญิง วิภาดา ชนไมตรี ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ. และข้าราชการ ศภษ.ยศ.ทอ. ทำกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ Big Cleaning Day ณ บริเวณ ศภษ.ยศ.ทอ. และ สวนเฉลิมพระเกียรติ ยศ.ทอ.

29 07 2016 
:: วันที่ ๒๗ ก.ค.๕๙  น.อ.หญิง วิภาดา ชนไมตรี ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ. และข้าราชการ ศภษ.ยศ.ทอ. แสดงความยินดีแก่ ว่าที่ ร.ท.วรพล  ตั้งจักรวรานนท์ ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น

18 04 2016  
:: วันที่ ๑๙ เม.ย.๕๙  น.อ.หญิง วิภาดา ชนไมตรี ผอ.ศภษ.ยศ. ทอ. นำคณะครูภาษา ข้าราชการ ศภษ.ฯ และนายทหารต่างประเทศร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานประเพณีไทย

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ

English Test Preparation

ภาษาอังกฤษทางการทหาร

English for Military Purposes

ภาษาอังกฤษทั่วไป

English for General Purposes

ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน

English for ASEAN Economic Community

All You Need

Thai Language Learning

เข้าสู่ระบบ

ไม่ต้องใส่ @rtaf.mi.th

การจัดห้องสอบ

เวลาทดสอบ

  จำนวน(คน)

 Lab1

 Lab2

Lab5

0815

20

30

20

0930

20

30

20

1045

20

30

20

1330

20

30

20

1445

20

30

20

รวมทั้งสิ้น

350

คน

แบบฟอร์มการจัดห้องสอบ

ECL Test Dates

Knowledge Management

 KM 1

 

 quartet

Quartet Online

ข้าราชการ ทอ.ที่สนใจในการพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Quartet Scholar ขอให้ดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งโปรแกรม VMPlayer ก่อนเข้าใช้งาน โดยท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมและ คู่มือการติดตั้งได้จาก Link ด้านล่างนี้

alt โปรแกรม Quartet VMPlayer

Quartet Online Manual

alt คู่มือการติดตั้ง VMware Player


สมรรถนะหลักกำลังพล ทอ.

ค่านิยมหลัก ทอ.

ECL Supplement

Book123

Facebook Fanpage

Get in Touch

Address   :

171 Phahonyothin Road,

Sanambin Donmueang,

Bangkok 10210 

Phone     
: 02-534-2962
Fax         : 02-534-6276
Email    
: 1489644395020
.    

Location Map

 
Copyright © 2015 RTAF Learning Center, All rights reserved.